GWARANCJA

 1. Zgadzam się na przetwarzanie moich / firmowych danych osobowych w celu poprawnego prowadzenia towaru na reklamacji.
 2. Przedmiotem gwarancji zostają objęte ukryte wady materiałowe i konstrukcyjne.
 3. Serwis firmy Autona Dystrybucja Sp. Z O.O. zobowiązuje się do złożenia odpowiedzi na reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili dostarczenia urządzenia/narzędzia pod adres:
  Autona Dystrybucja SP. Z O.O. ul. Witosa 74 33300 Nowy Sącz. W przypadku urządzeń ponadgabarytowych powyżej 30 kg w terminie 14 dni od chwili dokonania oględzin przez autoryzowany serwis producenta.
 4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. Termin ten może być wydłużony, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłanie towarów do specjalistycznych serwisów.
 5. Dostarczany do serwisu towar musi być kompletny.
 6. Unieważnienie gwarancji następuje gdy:
  1. brak lub błędnie wypełniony protokół reklamacyjny dostępny w zakładce /protokół reklamacyjny/ na stronie www.autona.pl
  2. zakupione narzędzie, urządzenie zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem (nieprawidłowa instalacja i obsługa)
  3. zakupione urządzenie zostało niewłaściwie zamontowane, niezgodnie z warunkami zabudowy – podnośniki,
  4. urządzenie uległo uszkodzeniu mechanicznemu, chemicznemu, termicznemu lub celowo je uszkodzono i wywołano w nimi tym samym wady
  5. urządzenie/narzędzie było opakowane lub transportowane w sposób umożliwiający jego uszkodzenie w transporcie do serwisu,
  6. narzędzie było modyfikowane lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis lub próbowały go naprawiać osoby nieuprawnione,
  7. narzędzie było użytkowane od momentu gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne uszkodzenie,
  8. narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone,
 7. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich skończonej trwałości.
 8. Należy przestrzegać zasad obsługi i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i Przepisów Bezpieczeństwa Pracy.
 9. Firma Autona Dystrybucja Sp. Z O.O. nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 10. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
 11. Firma Autona Dystrybucja Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.
 12. Firma Autona Dystrybucja Sp. z o.o. nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia narzędzia.
 13. Obowiązki Serwisu Firmy AUTONA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
  1. Serwis firmy AUTONA zobowiązuje się do informowania Klienta o kosztach napraw pisemnie
   przed dokonaniem naprawy z wyszczególnionym wykazem podzespołów do wymiany.
 14. Obowiązki Klienta
  1. Klient zobowiązuje się do wydania decyzji o naprawie / rezygnacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kalkulacji naprawy. W przypadku braku zgody na piśmie, po upływie 14 dniowego okresu
   serwis AUTONA traktuje to jako brak zgody na naprawę i odsyła urządzenie do Klienta na jego koszt. W PRZYPADKU NIEODEBRANIA URZĄDZENIA W TERMINIE 2 MIESIĘCY OD DATY PRZYJĘCIA DO
   SERWISU, FIRMA Autona Dystrybucja SP. Z O.O. BĘDZIE NALICZAŁA KOSZTY MAGAZYNOWANIA W WYSOKOŚCI 2 PLN NETTO ZA KAŻDY DZIEŃ A PO 3 MIESIĄCACH MAGAZYNOWANIA URZĄDZENIE
   ZOSTANIE ZEZŁOMOWANE.
 15. Gwarancją nie są objęte narzędzia:

• Redukcje oraz adaptery do pracy ręcznej i udarowej: ¾” x ½”, ½” x ⅜”, ⅜” x ¼”, 1″ x ¾”, 1½” x 1″, • Przedłużki do pracy ręcznej i udarowej,

• Końcówki typu BIT do pracy ręcznej i udarowej z nasadką i bez nasadki,

• Klucze typu HEX, Ribe, krzyżowe i płaskie,

• Nasadki oraz nasadki trzpieniowe nie przystosowane do pracy udarowej, których uszkodzenie wskazuje na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi,

• Grzechotki i klucze, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków, przedłużek lub innych niewłaściwych narzędzi,

• Wkrętaki – jeżeli nastąpił niewłaściwy dobór do rodzaju śruby lub nadmierne obciążenie,

• Udarowe adaptery redukcyjne, wkrętaki, bity, nasadki oraz nasadki trzpieniowe wobec których stwierdzono stosowanie zbyt dużego momentu obrotowego

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres autona@op.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.